Taktiskt

Åkerbo Häradsallmänning skall med hänsyn till strategin arbeta mot att anpassa avverkningar, skogsvård eller annan form av brukande till marknadspriser och risker samt utefter dessa verka för att ha en dynamisk avverkningsnivå med bra lönsamhet.

Dock får de ekonomiska aspekterna i en lågkonjunktur inte påverka skogsvården eller gallringsarealer i sådan omfattning att den långsiktiga tillväxten sänks eller att naturvården blir lidande i NS bestånd.

Planeringen skall kontinuerligt sträva åt att skapa effektiva förutsättningar för brukningsmetoderna. Det görs exempelvis genom att i alla steg tänka på kommande åtgärder och hur de ska kunna genomföras både rationellt, lönsamt och hållbart.

Det gäller också i skapandet av naturmiljöer och hyggesfria föryngringsmetoder som kontinuerligt skall renodlas och anpassas till de mest lämpliga områdena genom en plan och inte bara för att det blev så på grund av skador eller misslyckade föryngringar exempelvis.