Generellt om Åkerbos skogsskötsel

Välj Strategist, taktisk eller operativ policy i menyn för hur vår planering på olika lång sikt ser ut.

Strategisk 0-100 år, Taktisk 0-10 år & Operativ 0-5 år.

Generellt,

Skogsskötseln på Åkerbo kännetecknas av en hög ambition, mycket aktivitet men inte att göra något i onödan för det.

Vi gör det som krävs för att få en bra föryngring, satsar på flera och hårdare röjningar och färre antal gallringar för att få upp volymen per hektar i slutavverkning snabbare.

Naturvård och lövinblandning är en naturlig del av skötseln och hyggesfria metoder ökar. Att vara medvetet slarvig är ett begrepp som ibland nyttjas för att poängtera att skogar inte behöver eller rent utav inte bör vara monokulturer för att avkasta maximalt ekonomiskt.

Ståndortsanpassning är inget nytt, men vad som är en ståndort och hur stor den är kan fortfarande vara svårt att bedöma. Vi tror inte det finns något facit då det är natur vi arbetar med. Därför är vi noga med att följa upp vårt arbete koniunerligt och förändra vid behov.

Att även vägar och diken ska hållas i bra skick är en förutsättning för ett aktivt brukande är vi övertygade om.

Utmaningar med naturen som arbetsplats

 Barkborre, snöbrott och vindfällen på en av allmänningens fastigheter sommaren 2022