Markinnehav 2023

Åkerbo Häradsallmänning

Åkerbo Häradsallmänning omfattar 5509ha, därav 5046ha produktiv skogsmark.  
Skogens skötseln är FSC® och PEFC™ certifierad.
Allmänningsstyrelsen består av fem ledamöter som vårdar och förvaltar allmänningen
under ledning av skogsförvaltare.  
För skogsvård och avverkning i egen regi har vi anställd personal eller anlitar lokala entreprenörer.
På Åkerbo finns jakt- och fiskerättsupplåtelser till olika jaktlag med lokal anknytning,
samt även nyttjanderättsavtal för bergtäkt.

Vad är en Häradsallmänning?

"En häradsallmänning är skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt av
jordägarna inom ett härad. I Sverige finns det 60 häradsallmänningar vilka har rötter
tillbaka till medeltiden. Häradsallmänningar finns i Svealand och norra Götaland
och deras sammanlagda skogsmarksareal är 120 000 hektar."

"Den som äger en fastighet med ”i mantal satt jord” – i princip en jordbruksfastighet – i ett härad med allmänningsskog är automatiskt delägare."

"Rötter i medeltiden
I äldre medeltid var södra och mellersta Sverige glest befolkat. De stora
skogarna mellan byarna var ”ingen mans land”, där vem som helst kunde
slå sig ned och genom odling förvärva jord. Med tiden växte befolkningen
och det blev tätare mellan byarna. Man började då dra upp rågångar i
skogen för att skilja den egna byns skogar från grannbyns.
En liknande uppdelning ägde rum av de större skogstrakterna mellan
de bebyggda områdena – skogen blev här en allmänning för hela häradets
jordägare."

Läs mer i länken om du trycker på bilden nedan.