Strategiskt                                                                                          

Åkerbo häradsallmännings markinnehav ligger inom det historiska Åkerbo härads i Västmanlands län. Markerna ligger i områden, som brukats under mycket lång tid genom både traditionellt jordbruk och skogsbruk.

Åkerbo Häradsallmänning leds av en förtroendevald styrelse som aktivt inhämtar delägarnas åsikter och vilja genom stämmor och antagna reglementen.

Ledord är,

”Ställ höga krav på avkastning i form av aktivt brukande, men jobba tillsammans med naturen och var lyhörd mot dess invånare”

Skog och jordbruksmarken skall långsiktigt brukas på ett för området passande brukningssätt. Nuvarande jordbruksmark ska förbi öppen och skogar skall hållas virkesrika och vitala.

Det är viktigt att ha en balans mellan virkesproduktion och att konstruktivt bidra till bevarandet av mångfalden genom att särskilt värdefulla skogar bevaras och natur/kulturvärden säkras eller återskapas i det brukade landskapet.

Den avverkning som sker på Åkerbos mark ska vara långsiktigt hållbar både till utförande och i omfattning. För att uppnå det krävs långsiktiga avverkningsberäkningar som tar hänsyn till skogens utseende idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar som verksamheten har.

Som större markägare med innehav i olika landskap känner Åkerbo ett ansvar att bibehålla det naturligt mosaikliknande landskapet som idag råder.

Några exempel på olika landskapstyper på Åkerbos innehav:

  • Sjönära bördiga områden med mullrik jord och högre andel löv.
  • Planterad gran på åkermark med mycket kultur och fornlämningar.
  • Äldre hävdade marker där hagmarksrestaurering pågår.
  • Områden med naturligt föryngrade barrskogar med lång kontinuitet och inslag av äldre skog.
  • Klassiskt brukade triviala skogar med virkestäta och homogena bestånd.
  • Tätortsnära mer lövrika områden.
  • Berg och grustäkter.