Operativt

Åkerbo Häradsallmänning bedriver ett hållbart skogsbruk och är certifierade enligt PEFC och FSC varpå det krävs av samtliga medarbetare/ entreprenörer att rådande certifieringskrav och branschgemensamma målbilder enligt tecknat ramavtal samt följande riktlinjer följs.

Riktlinjerna är endast en förenkling av det som är mest relevant i det operativa arbetet och ersätter inte utförares krav på kunskap om rådande lagar och skyldigheter.

Övergripande riktlinjer oavsett åtgärd

 • Gynna alltid löv före barr i fuktiga partier samt i kantzoner.
 • Om det inte finns löv i kantzoner eller fuktiga partier avvecklas barr för att på sikt få en lövdominerad skiktad kantzon.
 • Kantzonen får ej inskränka på angränsande markanvändning, t ex åkermark eller diken med rensningsbehov. Då avvecklas dessa och ett nytt bryn får växa upp på rätt ställe.
 • Ståndortsanpassa skötseln där valmöjlighet finns, öka löv och tallandelen generellt.
 • Kultur och fornlämningar skall alltid röjas och markeras upp med kulturband och 1,3 m stubbar.
 • Håll alltid koll och var försiktig vid tecken på kulturlämningar och skyddsvärda biotoper, rapportera till skogvaktare.
 • Ädellöv, sälg, rönn, asp samt övriga lövbuskar gynnas alltid om de är vitala, har utvecklingspotential och inte inskränker på produktionen i orimligt stor utsträckning.
 • Rågångar röjs upp och markeras med evighetsträd eller högstubbar.
 • Stigar och andra rekreationsintressen sparas och städas från avverkningsrester.
 • Skapa död lövved genom att skava av barken på t ex asp eller trycka omkull lövträd i fuktiga hänsynsytor ibland.
 • Planera för framtida naturvård i samtliga åtgärder.
 • Lämna grothögar eller bröten spontant på hyggen som insektsbon exempelvis.

 Riktlinjer gällande drivning med maskin

 • Grotuttag skall aldrig göras på basvägar eller vid avlägg förutom på tjälad mark eller mycket bra bärighet.
 • Groten får användas för att öka framkomligheten vid besvärlig terräng.
 • Grotuttag görs ej om spårbildning misstänkts.
 • 20 % av groten ska alltid lämnas.
 • I gallring skall alltid groten läggas i vägarna oavsett bärighet, tänk på komforten för skotaren.
 • Gör nya skotningsvägar om de gamla ej är lämpliga, kontakta skogvaktare vid omfattande ändring.
 • Gör ordentliga dikesbroar och förstärk skotningsvägar om det krävs, extra ersättning utgår alltid om arbetet i övrigt är korrekt utfört.
 • Skotarföraren ansvarar för att rapportera till skogvaktare om virket av någon anledning inte ser bra ut, rotben och dåligt tillredda stockar bör åtgärdas på eget initiativ.
 • Avlägg skall som regel göras från skogen men kan med fördel även göras från väg om dubbelsidigt avlägg eller befintliga avlägg finns upphuggna. Det får dock aldrig påverka eventuell ambulans eller liknande trafik.
 • Avläggsplats snyggas till efter åtgärd.
 • Frekvent använda stigar får ej förstöras eller skräpas ned.
 • Tre högstubbar samt 10 utvecklingsträd/hektar sparas i föryngringsavverkning och sista gallring.
 • Planera för framtida naturvård i gallringar.
 • Fokusera naturvård i grupper där marken är otillgänlig eller har dålig bärighet om valmöjlighet finns.
 • Spara enbart torrträd och vindfällen yngre än ett år om det ej innebär fara för omgivningen eller förhindrar framkomlighet på bra mark, d vs ta bort om annan körväg har sämre bärighet.
 • Äldre torrträd/lågor med påväxt och i fuktig miljö sparas alltid om det inte inskränker på produktionen i orimligt stor utsträckning eller står bredvid en allmänt nyttjad stig eller liknande.